Privacyverklaring

PRIVACYBELEID VAN WBE DIANA.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WBE Diana verwerkt van haar leden en begunstigers.
Indien je lid wordt van WBE Diana, [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan WBE Diana verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WBE Diana, Krommaat 14, 9431 MA, Westerbork, KvK-nummer 40048773. De functionaris (administrateur) is bereikbaar via info@wbe-diana.nl

2. Welke gegevens verwerkt WBE Diana en voor welk doel
2.1     In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
          a) voor- en achternaam,
          b) adresgegevens eventueel postadres
          c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), jachtaktenummer(s).
          d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media               accounts e.d.
2.2     WBE Diana verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
          a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
              lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou
              aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
          b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
              uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WBE Diana;
          c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,  
              cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3     Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je
          te vragen naar je ervaringen met WBE Diana en je te informeren over de ontwikkelingen van WBE
          Diana

E-mail berichtgeving (opt-out):
WBE Diana gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WBE Diana. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail gericht aan de administrateur (zie eerder vermeld e-mailadres).

3. Bewaartermijnen
WBE Diana verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WBE Diana passende technische en organisatorische
          maatregelen getroffen.
4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WBE Diana geen gebruik van diensten van derden,
          zogenaamde verwerkers. Mocht dit in de toekomst aan de orde zijn dan zal deze deze verwerker een
          verwerkersovereenkomst moeten overleggen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1   Via de ledenadministratie van WBE Diana kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
         zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WBE Diana zal je verzoek in behandeling nemen en je,
         binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
         artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop WBE Diana je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken
         behandelt, kan je contact opnemen met de administrateur (zie eerder genoemde adres gegevens).
5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
         ledenadministratie info@wbe-diana.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.