Werkzaamheden

Jagers zijn dragers bij uitstek van de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de fauna in Nederland. Gezien de centrale rol van de uitvoering van de jacht wordt aanvaard dat de jager een dienende taak heeft bij het voorkomen en bestrijden van wildschade bij land-, tuin- en bosbouw enerzijds en, met het oog op herstel en handhaving van een redelijke wildstand, bij evenwichtige regulering en beheer van soorten anderzijds. 
Zowel jacht als beheer en schadebestrijding  kan in beginsel alleen worden uitgeoefend op basis van een gedegen faunabeheerplan. 
De leden van onze wildbeheereenheid dienen zich voortdurend te laten leiden door de gedachte dat jacht alleen kan plaatsvinden op basis van duurzaam gebruik van natuurlijke (hulp)bronnen.  
Als WBE proberen we ons doel te bereiken door onder meer:
 • in nauwe samenwerking met (semi)publiekrechtelijke  en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van de land-, tuin- en bosbouw en de eigenaren en gebruikers van de gronden, waarop de leden de jacht kunnen uitoefenen, te streven naar verbetering van de kwaliteit van het biotoop, zulks zo mogelijk met gelijktijdig herstel en/of handhaving van de landschappelijke waarden in dit gebied.
 • door het op eigen naam ten behoeve van haar leden desgewenst verwerven van jachtrechten binnen het werkgebied van de vereniging.
 • nauw met de Jagersvereniging en andere met de Jagersvereniging gelieerde WBE-en samen te werken ter bevordering van een eensgezinde behartiging van de jachtbelangen op lokaal, provinciaal en nationaal niveau;
 • de erkenning door de leden en deelnemers onderling van de grenzen van de jachtvelden van de afzonderlijke leden;
 • het bevorderen van samenwerking: tussen jagers onderling en tussen de jagers enerzijds, en de jachtverhuurders, grondgebruikers en eigenaren, natuurbeschermingsorganisaties, politiĆ«le autoriteit, het jachttoezicht, overheidsinstanties als het LNV en particuliere instantie als  de Jagersvereniging en de  Vereniging Het Reewild, anderzijds.
 • de leden te stimuleren hun medewerking te verlenen aan planmatig wildbeheer. 
 • het jaarlijks organiseren van tellingen om de wildstand te monitoren.  
 • het opstellen van faunabeheerplannen.   
 • het behartigen van de belangen van haar leden in alle zaken betreffend de uitoefening van  de jacht en beheer en schadebestrijding. 
 • het bevorderen van de kennis en ervaring alle zaken de jacht en/of beheer en/of schadebestrijding betreffende, bij de aangesloten leden. 
 • het regelmatig voeren van overleg met natuurbeschermingsinstanties, overheden, en andere daartoe in aanmerking komende instanties. 
 • het geven van voorlichting.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.